Blog

Sustainable foam-core

Vải Khô Nhanh 101: Những Điều Bạn Cần Biết Về Vải Khô Nhanh

2022-07-12
{%ALT_TEXT%}
Vi khô nhanh 101

Không gì có th sánh bng s quyết tâm, sc mnh và sc chu đng ca các vn đng viên, vn đng viên ngoài tri hay ph n. Công ngh vi có th giúp các vn đng viên, khách du lch và nhng người yêu thiên nhiên đt được mc tiêu về hiu sut bng cách vượt qua các thách thc t nhiên như đ m tăng, thay đi nhit đ và tiết m hôi.

Các loi vi nhanh khô – còn được gi là loi vi qun lý đ m thm m hôi – làm được như vy. Chúng giúp mi người cm thy sng khoái trong mi điều kin, gim kh năng nhìn thy ca các mng m hôi và điều chnh nhit đ cơ th tt hơn. Khi nhiều người nhn ra tiềm năng to ln ca nhng loi vi này, các nhà sn xut và nhà khoa hc đã đưa ra nhng loi vi mi và bt đu th nghim các ng dng mi. Nhưng không có hai loi vi nhanh khô nào ging nhau! Đây là tt c nhng gì bn cn biết về vic la chn loi vi thm m hôi phù hp cho sn phm ca mình.

 

VI KHÔ NHANH LÀ GÌ?

Vi nhanh khô là loi vi được thiết kế đ hút m hôi ra khi cơ th, đy m hôi ra mép ngoài ca qun áo hoc giày dép và to điều kin cho s bay hơi t nhiên. Các loi vi nhanh khô có th được làm t nhiều cht liu khác nhau, bao gm c si t nhiên và si nhân to, trong đó ph biến nht là len merino, nylon và polyester.

Xơ t nhiên là loi si có trong t nhiên, có th trc tiếp to thành vi mà không cn x lý hóa hc, còn si nhân to có th được x lý t nguyên liu thô t nhiên hoc tng hp thông qua các phương pháp hóa hc. Mt s si nhân to tn dng nhiều li thế ca si t nhiên đ tăng cường và tích hp, kết hp các đc đim mà si t nhiên không có được, chng hn như đc tính kháng khun.

Ngày nay, s lượng các loi vi khô nhanh và ng dng ca chúng đang tăng vt, nhưng nhng loi vi tng hp này, chng hn như nylon và polyester, vn là mt phát minh tương đi mi. Trên thc tế, vào năm 1986, mt công ty M tên là Invista đã đi tiên phong trong vic phát trin “Coolmax”, mt loi vi polyester, thoáng khí và thm m hôi. Nó cũng đt được tiến b ln trong các loi vi tng hp khác như spandex và nylon. Tuy nhiên,bng sáng chế cho nhng loi vi thm m hôi mang tính cách mng này ch là np năm 1998 ca Robert Kasdan và Stanley Kornblum. Cho đến lúc đó, người ta ch s dng các loi vi t nhiên và làm bng vi ti thiu, bao gm c bông và len.

Tuy nhiên, sau khi ra đi loi vi qun lý đ m ban đu, công ngh này tiếp tc được phát trin. Ngày nay, các loi vi hút m là nhng loi vi có th hút m và thúc đy quá trình bay hơi nhanh, do đó giúp qun áo không b m.

Vì vic sn xut m hôi tăng lên khi nhp tim tăng lên trong quá trình tp th dc hoc các hot đng gng sc, các loi vi thm m hôi có th tránh cm giác m ướt. Ngoài ra, bng cách gi cho bề mt cơ th tiếp xúc vi đ dưới 50–65%, nhng loi vi này có th đm bo mc đ thoi mái cao hơn nhiều và kim soát nhit đ cơ th tt hơn.

 

LI ÍCH CA VI KHÔ NHANH LÀ GÌ?

Vi khô nhanh đã tr thành mt tính năng quan trng cn tìm kiếm trong hàng may mc – và là mt đim bán hàng đc đáo quan trng đi vi các nhà sn xut. Nhng loi vi này có mt s ưu đim, bao gm:

Giúp mi người che đi vết m hôi và vết vá
Gi khô ráo trong thi tiết khc nghit hoc khi hot đng th cht vt v
Điều chnh nhit đ cơ th trong các tình hung nhit đ gim và tăng đt biến (đc tính điều chnh nhit)
Bo v cơ th khi đ m cao
Gim kích ng da và phát ban do nhit
Gim mùi hôi

Các loi vi nhanh khô thường nm trên da. Nh s tiếp xúc này, chúng có th hot đng như mt miếng bt bin cho m hôi và đ m, kéo nó về phía lp ngoài ca qun áo và ra khi da. Ngoài ra, khi bề mt tiếp xúc gia đ m và không khí tăng lên, các loi vi thm m hôi có th đy nhanh quá trình bay hơi t nhiên.

Trong trường hp vn đng viên và nhng người hot đng ngoài tri, các loi vi thm m hôi cũng có th nang cao hieu suat và bo v cơ bp khi quá nhit và gng sc.

LOI VI NÀO KHÔ NHANH NHT

Như chúng ta đã thy, mt s loi vi trên th trường có th được coi là nhanh khô. Tuy nhiên, đây thường là các loi si t nhiên như bông và len, và chúng có th không đt tiêu chun dành cho vn đng viên. Trên thc tế, các loi vi tng hp khô nhanh có th chuyn t ướt sang m trong vòng vài phút (thường là dưới 30) – và khô hoàn toàn trong vòng hai gi.

Trong khi bông là loi vi t nhiên khô nhanh nht, thì polyester được coi là loi si nhanh nht nói chung. Trong vòng chưa đy hai gi, qun áo polyester có th khô hoàn toàn đng thi vn gi được cht kháng khun và kháng khun. Các nhà sn xut hin đi cũng đm bo rng các đc tính này được duy trì ít nht trong 20 ln git.

Cũng cn lưu ý rng thi gian làm khô vi nhanh khô thường ph thuc vào cách s dng vi, đ m ướt và v trí ca vi. Vì vy, trong khi thi gian th là mt yếu t cn thiết đ xem xét, nó không phi là điều duy nht bn cn đ chn loi vi nhanh khô tt nht cho d án ca mình.

Some of the các loi vi nhanh khô ph biến và linh hot nht

bao gm:

Si t nhiên:

Bông
Len
Len Merino
Cây tre
Lanh

Si nhân to:

Nylon
Polyester
Rayon
Polypropylene
Vi mô

NG DNG CHO VI KHÔ NHANH

Vi s đa dng ngày càng tăng ca các loi qun áo và đc tính vi trên th trường, s lượng ng dng cho các loi si khô nhanh đang tăng lên. Mt s cách s dng ph biến nht cho nhng loi vi này bao gm:

Trang phc du lch – khách du lch và khách du lch ba lô đánh giá cao tính linh hot ca loi vi nhanh khô, cho phép h khám phá đim đến c ngày mà không cn phi đi mt vi qun áo ướt hoc các mng bám m hôi.
Qun áo th thao – trong quá trình luyn tp, lượng m hôi tiết ra có th cao hơn bình thường 10-20% và có th lên ti 3-4 lít m mi gi. Các vn đng viên phi tri qua nhiều gi tp luyn và cn gi khô ráo và thoi mái trong nhiều gi.
Khăn tm và áo lót – nhng loi vi nhanh khô vn sch s và hp v sinh theo thi gian. Đi vi khăn tm và áo lót, nhng đc tính này có nghĩa là nhng loi vi này có th bo v da và ngăn nga phát ban, kích ng hoc nhim trùng do m hôi.

CÁC VN ĐỀ VI VI KHÔ NHANH BÌNH THƯỜNG

Các loi vi khô nhanh chưa bao gi được ưa chung đến thế – và chúng vn chưa hoàn ho đến thế! Xét cho cùng, công ngh này mi ch phát trin được hơn 20 năm và vn còn rt nhiều không gian đ ci tiến thêm. Dưới đây là danh sách nhng nhược đim ca các loi vi khô nhanh ph biến nht.

Không thoáng khí

Các loi si t nhiên khô nhanh như bông và vi lanh có th khô ch trong hơn hai gi, ch yếu là nh mc đ lưu thông khí ln ca chúng. Khi không khí trong lành lc qua vi, nó s làm khô c qun áo và da bên dưới. Tuy nhiên, si tng hp khô nhanh hơn hot đng theo mt nguyên tc khác và chúng không được may mn cho lung không khí ln như vy. Vì vy, trong khi chúng vn có th gi cho bn khô ráo và thoi mái, h có th gây kích ng da.

Tác đng môi trường tiêu cc

Tác đng môi trường ca ngành công nghip thi trang ngày càng tr nên đáng k, và nhiều người tiêu dùng đã bt đu nhn ra hu qu ca nhng la chn ca h. Đi li, các nhà sn xut đã bt đu xem xét vt liu nào gây ra ít tác đng nht. Ví d, trong khi bông là loi si t nhiên gây hi nhiều nht, thì polyester và nylon li chiếm hơn 60% ô nhim do si tng hp gây ra.

Tiềm năng thm m hn chế

Nylon và polyester có th là nhng loi vi hiu qu cao, nhưng chúng không nm trong s nhng loi vi hp dn về mt th giác nht. Trong khi các kiu dáng mi đang được phát trin, vic tìm qun áo nhanh khô đ mc hàng ngày vn là mt thách thc đi vi nhiều người tiêu dùng.

 

ARIAPRENE® GII QUYẾT VN ĐỀ VI KHÔ NHANH THÔNG THƯỜNG NHƯ THẾ NÀO

ARIAPRENE® là người thay đi cuc chơi trong lĩnh vc vi khô nhanh. Vt liu này không ch hoàn toàn có th tùy chnh và hiu qu cao, mà nó còn hp dn và linh hot, có nghĩa là các ng dng là vô tn! Nh tính linh hot và thoi mái vô song này, ARIAPRENE® đã được mt s tên tui hàng đu trong ngành công nghip qun áo mc hot đng áp dng, bao gTortugaNike, và New Balance. Ngoài giày và qun áo, ARIAPRENE® cũng được đánh giá cao trong các lĩnh vc sn xut khác, bao gm thiết b, đin t và công ngh đeo. Đây là nhng gì làm cho nó khác vi các loi vi thm m hôi khác.

ARIAPRENE® là gì?

ARIAPRENE® được to ra khác vi bt k vt liu khô nhanh nào khác. Nó được hình thành bi các viên hóa hc, được nhào nn thành hn hp sền st nh nhit đ nh và các cht to bt. Khi hn hp được to ra, nó sđược đ st ging như đt sét và sau đó được cun thành các tm. Sau đó, các tm được nướng trong lò công nghip và s n ra ln hơn.

Theo mc đích s dng cui cùng, các nhà sn xut cũng có th kim soát đ đàn hi, kết cu và bề ngoài ca thành phm bng cách thay đi các hành tinh hóa hc trong hn hp.

ARIAPRENE® khác bit như thế nào?

ARIAPRENE® là phiên bn mi và ci tiến ca các loi vi khô nhanh đã ph biến trên th trường trong hai thp k, lõi xp làm bng TPE (Nha nhit Elastin) có th phân hy và tái chế. Loi vi này là duy nht và được ưu tiên cho mt s đc tính đc quyền, bao gm:

  • Nó nh – ARIAPRENE® là mt loi vi siêu nh có th được s dng cho nhiều ng dng, t giày dép đến qun áo hoc ph kin.
  • Nó rt linh hot – nh vào công ngh lõi to bt, ARIAPRENE® rt linh hot, đàn hi và ging như mt lp da th hai. Điều này làm cho nó tr nên lý tưởng cho các vn đng viên và người tp th thao, nhng người không nên dng li bi cht lượng trang phc ca h.
  • Nó h tr chuyn đng t nhiên ca cơ th – bng cách kéo căng và nén, ARIAPRENE® khuyến khích chuyn đng t nhiên ca cơ th và không hn chế phm vi vn đng cn thiết ca các vn đng viên.
  • Nó khô nhanh – bt tng hp dng ô kín được thiết kế đ ngăn m mc và đt được mt trong nhng mc đ khô nhanh nht trong s các loi vi khô nhanh ph biến nht.
  • Nó không gây d ng – ARIAPRENE® da trên công ngh lõi bt không đc hi, làm cho nó phù hp đ đeo lâu dài.
  • Nó rt thoáng khí – Ngay c ARIAPRENE® cũng được xây dng bng ô kín, các l đc b sung có th to ra nhiều lung không khí hơn đ làm cho nó có đ thoáng khí cao. Điều này giúp da luôn tươi mi, không b khô và nhit đ hoàn ho.

Cui cùng, ARIAPRENE® được thiết kế đ đi din cho thay thế thân thin vi môi trường Đi vi hu hết các loi vi tng hp. Được phát trin và sn xut bền vng, loi vi này có th tái chế hoàn toàn và có tui th cao.